Shamout, Mazyye, Tishreen University, Syrian Arab Republic